Vedeldning

Visste du att vedeldning i hushåll i huvudstadsregionen orsakar mer småpartikelutsläpp än trafiken?

Eldstäder används i omkring 80 % av småhusen i huvudstadsregionen. Utsläppsolägenheterna som orsakas av vedeldning är största på vintrarna då de försämrar luftkvaliteten i synnerhet i tätt byggda småhusområden.

PSmåpartiklar utgör den största miljöhälsorisken och orsakar uppskattningsvis 1 600–1 800 förtida dödsfall i Finland varje år. Det uppskattas att vedeldning ligger i bakgrunden av cirka 13 % av dessa. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har estimerat att småskalig vedeldning alltså orsakar ungefär 250 förtida dödsfall i Finland varje år.

I huvudstadsregionen orsakar vedeldning mer utsläpp av småpartiklar än energiproduktion eller trafik.

I huvudstadsregionen har det uppskattats att ungefär hälften av småpartikelutsläppen som härrör från förbränning uppstår på grund av användningen av eldstäder. En tredjedel av dessa orsakas av värmelagrande spisar och en annan tredjedel av vedeldade bastuugnar.

Partikelutsläpp som härstammar från förbränning i huvudstadsregionen enligt källa

Diagrammen visar källorna för småpartikelutsläppen som härrör från förbränning. Partikelutsläppen från eldstäder har inte minskat lika snabbt som partikelutsläppen från vägtrafiken och energiproduktionen, till följd av vilket deras totala andel av alla partikelutsläpp har ökat. (Luftföroreningarnas utsläppstrender i huvudstadsregionen, HRM)

Bränn ved renare

Om du bränner ved i en eldstad, läs handboken för vedeldning med låga utsläpp på HRM:s webbplats.

Handboken för vedeldning

Med dessa tips minskar du utsläppen från vedeldning

01
Bränn endast torr och ren ved.
02
Tänd elden korrekt och ge den tillräckligt med luft.
03
Bränn inte skräp. Mjölkförpackningar, kartong och papper ska återvinnas, inte brännas upp i en eldstad
04
Prata med din granne om röken som kommer ur hens skorsten stör dig.
05
Förvara veden torrt i en vedbod som vädras bra
06
Se till att eldstaden och rökgången sotas regelbundet

Småskalig vedeldning påverkar vår gemensamma luft

Vedeldning försämrar luftkvaliteten i huvudstadsregionen mest vid sidan av trafikutsläpp och gatudamm. Genom sina dagliga val kan var och en av oss påverka kvaliteten på vår gemensamma stadsluft och minska exponeringen för skadliga utsläpp.

Läs tipsen för invånare