Utsläpp från trafiken

Visste du att 50 % av alla resor på 1–2 kilometer i Helsingfors görs med egen bil?

I Helsingfors går man, cyklar och använder kollektivtrafiken klart mer än i de andra kommunerna i huvudstadsregionen. Utsläppen från privatbilism är emellertid fortfarande något som vi tillsammans kan försöka minska.

Trafikutsläpp orsakar hälsorisker till följd av att de försämrar luftkvaliteten. Särskilt i närheten av livliga gator försämras luftkvaliteten av avgasutsläpp, såsom småpartiklar och kvävedioxid samt gatudamm.

Utsläppen av avgaser har minskat under de senaste åren tack vare utvecklingen av fordonsteknik samt Helsingfors luftvårdsåtgärder. 

 Det är mycket viktigt att minska utsläppen från trafiken ännu mer. Coronaepidemin visade år 2020 att minskningen av biltrafik förbättrade luftkvaliteten.

Utsläpp från trafiken försämrar luftkvaliteten på livliga gator vid rusningstider

Dygnsvariation i kvävedioxidhalterna på mätstationer i områden med mycket trafik vardagar 2020. Särskilt vid rusningstider och i vindstilla väder är kvävedioxidhalterna höga.

Du kan kontrollera hur utsläppen från trafiken påverkar luftkvaliteten på HRM:s luftkvalitetskarta

Luftkvalitetskartan bygger på en modellering som kombinerar bland annat uppgifter från mätning av luftkvalitet, väderlek, utsläpp, markanvändning och långväga gränsöverskridande luftföroreningar. På kartan kan du också kontrollera hur luftkvaliteten kommer att förändras under de närmaste timmarna på den plats du väljer. 

HSY-luftkvalitetskarta

Med dessa tips kan du minska utsläppen från trafiken och exponeringen för dem

1
Undvik livliga gator vid rusningstider.
2
Vädra ditt hem genom att öppna fönstren på innergårdens sida eller när det är mindre trafik.
3
Cykla eller gå kortare sträckor
4
Välj kollektivtrafiken alltid när det är möjligt
5
Utnyttja samåkning och möjligheterna till bilpool
6
Om du tänker på att köpa en bil, fäst uppmärksamhet vid utsläppen från den – en elbil är ofta ett bra val 

Utsläppen från trafiken påverkar vår gemensamma luft

Trafikutsläpp är en av de tre faktorerna som mest försämrar luftkvaliteten i huvudstadsregionen, vid sidan av gatudamm och småskalig vedeldning. Genom sina dagliga val kan var och en av oss påverka kvaliteten på vår gemensamma stadsluft och minska exponeringen för skadliga utsläpp.

Läs tipsen för invånare