Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i Helsingfors

Luftkvaliteten i huvudstadsregionen är en av de bästa i metropolområdena i Europa. Luftkvalitetsmätningarna visar att halterna av luftföroreningar i huvudstadsregionen har allmänt taget minskat eller hållits på samma nivå under en lång tid trots att befolkningen, trafikmängderna och energiproduktionen har ökat kraftigt.

Utsläppen från energiproduktionen har minskat tack vare gemensam produktion av el och fjärrvärme samt effektiva rensmaskiner. Utsläppen från trafiken i Helsingfors har minskat till följd av utvecklingen av fordonsteknik och stadens aktiva satsningar på utvecklingen av kollektivtrafiken och främjande av cykling och gång. Staden har också utvecklat och tagit i bruk metoder för bekämpning av gatudamm, med hjälp av vilka man har lyckats hålla gatudammhalterna under gränsvärdet.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) statistik är luftkvaliteten i Finland den bästa i världen. I Finland är småpartikelhalten i genomsnitt 6 mikrogram per kubikmeter, vilken är den lägsta landspecifika siffran i världen. Andra länder med en nästan lika låg halt är Estland, Sverige, Kanada, Norge och Island. Den goda luftkvaliteten i Finland förklaras av Finlands läge långt från stora utsläppkoncentrationer, den relativt lilla befolkningen, en avancerad teknik för utsläppsminskning samt väderförhållanden. Det blåser mycket i synnerhet i kustområdena och vinden utspäder föroreningarna. Ytterligare är UV-strålningen i Finland inte kraftig, vilken skulle ge upphov till fotokemiska föroreningar.

HRM mäter luftkvaliteten kontinuerligt på 11 mätstationer i huvudstadsregionen.   

HSY mittaa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla pääkaupunkiseudulla. Kuvassa mittauspisteet merkitty kartalle.

Kontrollera luftkvaliteten nu

Påverka luftkvaliteten

Luftkvaliteten i Helsingfors är bättre än i många andra storstäder i Europa, men även här kan halterna av luftföroreningar bli höga. Utsläpp från trafiken, gatudamm samt luftföroreningar som härrör från vedeldning frigörs i luften på andningshöjden och kan orsaka allvarliga risker för människors hälsa.

Läs tipsen för invånare