Luftföroreningar påverkar var och en av oss

Symtom på exponering för luftföroreningar kan vara hosta, rinnande näsa, andnöd och irritation eller inflammation i luftvägarna.

Pitkäaikainen, vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt altistuminen on lyhytaikaista altistumista haitallisempaa, koska se voi Långvarig exponering i flera år eller årtionden är skadligare än korttidsexponering eftersom den kan öka och förvärra kroniska hjärt-, kärl- och andningssjukdomar och därigenom förkorta livslängden. Dålig luftkvalitet påverkar var och en av oss men i synnerhet är barn, astmatiker i alla åldrar och äldre personer med kranskärlssjukdom eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom känsliga för luftföroreningars hälsoeffekter.

Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador för människors hälsa. Trots att luftkvaliteten i Finland är relativt god, uppskattas luftföroreningar fortfarande orsaka ungefär 1 600–1 800 förtida dödsfall i Finland varje år.

Mer om luftföroreningar

För att minska din exponering för luftföroreningar

1
Följ upp luftkvaliteten i ditt bostadsområde
2
När du rör dig utomhus, välj rutten med bästa luftkvalitet
3
Undvik vistelse utomhus på livliga gator och rutter, i synnerhet vid rusningstider
4
Undvik tung fysisk ansträngning i områden med mycket trafik
5
Vädra ditt hem genom att öppna fönstren på innergårdens sida eller när det är mindre trafik
6
Byt och underhåll luftfiltren i ditt hem regelbundet

Konsekvenserna av luftföroreningar kan minskas

Sanitära olägenheter som härrör från luftföroreningar uppstår till följd av exponering för skadliga ämnen i luften. Luftföroreningar i staden i områden med mycket trafik orsakas i synnerhet av avgasutsläpp och i småhusområden av rök från vedeldning. Många av oss får symtom särskilt på vårarna när det finns mycket gatudamm i luften. Var och en av oss kan påverka kvaliteten på vår gemensamma stadsluft och minska exponeringen för luftföroreningar.

Läs tipsen för invånare